V 2. letnik lahko napreduje študent/ka, če je uspešno opravil/a obveznosti modulov, predmetov in praktičnega izobraževanja (vključno z vajami, s seminarskimi nalogami, projekti, z izpiti, …) 1. letnika v obsegu najmanj 45 KT, pri tem mora v celoti opraviti obveznosti iz vaj in praktičnega izobraževanja.
Študent lahko ponavlja 1. ali 2. letnik, če opravi študijske obveznosti in praktično izobraževanje istega letnika v obsegu najmanj 25 kreditnih točk, pri tem mora v celoti opraviti obveznosti iz praktičnega izobraževanja. Ponavljanje odobri študijska komisija višje strokovne šole na podlagi pisne vloge študenta.
Pogojni vpis v višji letnik se omogoči študentu po sklepu študijske komisije glede na manjkajoče obveznosti. Pogoje, ki jih mora študent izpolniti, določi ravnatelj.