Program EU za izobraževanje, usposabljanje, mladino in šport

Erasmus+ Policy statement

Erasmus+, the EU programme for education, training, youth and sport (2021-2027).

Higher Vocational college, introduction

Study programmes

Bogati življenja, širi obzorja.

Erasmus+ je program EU, ki podpira aktivnosti na področju izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa.

Višja strokovna šola Ravne omogoča odhodno in dohodno mobilnost študentov in osebja.

V okviru programa Erasmus+ individualna mobilnost se lahko študenti udeležijo učne mobilnosti za namen študija ali praktičnega izobraževanja v državi članici EU ali tretji državi, pridruženi programu Erasmus+. V programih mobilnosti lahko sodelujejo tudi predavatelji in strokovni delavci ter sodelavci.

Mednarodna mobilnost ima pozitivni in dolgoročni učinek na strokovni in osebni razvoj udeležencev, ki se kažejo v obliki izboljšanega učnega uspeha, boljših možnostih zaposlitve, boljših poklicnih kompetencah, povečani samoiniciativnosti, samostojnosti in samozavesti, izboljšanem znanju tujih jezikov, okrepljeni medkulturni občutljivosti in kompetencah ter aktivnejši udeležbi v družbi.

Mobilnost študentov

Višješolski študenti se najpogosteje odločajo za opravljanje praktičnega izobraževanja v podjetjih v tujini.

Študenti, ki bodo izbrani na razpisu za mobilnost, bodo prejeli finančno podporo (namenjeno kritju  potnih stroškov in stroškov bivanja v višini, kot jo določa program), opravljene obveznosti na izmenjavi bodo ustrezno priznane. Višja strokovna šola Ravne bo udeležencem mobilnosti zagotovila vso potrebno podporo, vključno z jezikovno pripravo.

Pred začetkom obdobja mobilnosti, ki traja za prakso traja minimalno 2 meseca, bo sklenjen “učni sporazum”, v katerem bodo opredeljene aktivnosti, ki jih bodo opravili študenti, formalno priznavanje in pravice ter obveznosti glede dodelitve nepovratnih sredstev.

Udeleženci mobilnosti so lahko tudi mladi diplomati, ki se lahko udeležijo mobilnosti za prakse. 

Mobilnost osebja vključuje izmenjavo za poučevanje in izmenjavo za usposabljanje. Traja lahko od 2 do 60 dni. Predavatelji, ki se udeležijo mobilnosti za poučevanje, morajo izvesti najmanj 8 ur predavanj.

It enriches lives, broadens horizons.

Erasmus+ is the EU programme that supports activities in education, training, youth and sport.

The Higher vocational college Ravne enables outgoing and incoming mobility for students and staff.

Under Erasmus+ Individual Mobility, students can take part in learning mobility for the purpose of study or internship in an EU Member State or a third country associated to Erasmus+. Lecturers and staff can also participate in mobility programmes.

International mobility has a positive and long-lasting impact on the professional and personal development of participants, which is reflected in improved learning achievement, better job prospects, improved professional competences, increased self-initiative, independence and self-confidence, improved foreign language skills, enhanced intercultural sensitivity and competence and more active participation in society.

Student mobility

Higher vocational college students most often choose to undertake practical training in companies abroad.

Students selected for mobility through the call for applications will receive financial support (intended to cover travel expenses and living costs as determinated by the program), and copleted obligations during the exchange will be duly recognized. The Higher Vocational College Ravne will provide participants wizh all necessary support, including language preparation.

Before the start of the mobility period, which is a minimum of 2 months for the placement, a “learning agreement” will be concluded which will define the activities to be carried out by the students, the formal recognition and the rights and obligations regarding the award of the grant.

Mobility participants can also be young graduates who can participate in practical training mobility.

Staff mobility includes mobility for teaching or training and can last from 2 to 60 days. Lecturers taking part in a mobility for teaching must give at least 8 hours of lectures